top of page
sinetti_edited.png

Snellmanien sukuyhdistys ry
Släktföreningen Snellman rf Yhdistysrekisterinumero: 76802
PL 614 Rekisteröintipäivämäärä: 14.4.1993
00101 HELSINKI

SNELLMANIEN SUKUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Snellmanien sukuyhdistys ry., ruotsiksi Släktföreningen Snellman rf. Sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:
− toimia suvun jäsenten yhdyssiteenä ja vaalia suvun perintöä,
− edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä
− harjoittaa ja edistää suvun tutkimista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia, esitelmätilaisuuksia, kunnia- ja
tutustumiskäyntejä sekä vapaamuotoisia sukutapaamisia, pitää luetteloa sukuun kuuluvista sekä ylläpitää
yhteyttä muihin sukuyhdistyksiin ja sukututkimusta harjoittaviin yhteisöihin.
Yhdistys voi hallita kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä ylläpitää rahastoja
yhdistyksen toiminnan edistämiseksi.

3 § Yhdistyksen jäsenet, niiden oikeudet ja velvollisuudet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Olof
Jönsson Snellmanista sekä tällaisen henkilön puoliso.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua jäsenen, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen
tarkoitusperiä.
Hallitus hyväksyy jäsenet. Kielteinen päätös on asianosaisen tai hallituksen jäsenen vaatimuksesta
saatettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen
kokous määrää. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain tai viisitoistakertaisena ainaisjäsenmaksuna.
Kannattajajäseniltä peritään yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämä jäsenmaksu.
Hallitus voi vanhuuden, varattomuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta vapauttaa jäsenen
jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Jäseneksi pyrkivä on velvollinen toimittamaan yhdistykselle sukuselvitystä varten tarvittavat tiedot.

2
4 § Hallitus, sukuneuvosto ja muut toimielimet

Hallitus ja yhdistyksen kokous eli sukukokous hoitavat yhdistyksen asioita sen mukaan kuin yhdistyslaissa
on säädetty ja näissä säännöissä määrätään.
Hallitus koostuu yhdistyksen jäsenistä. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kaksi
varajäsentä, jotka on valittava siten, että eri sukuhaarat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti
edustetuiksi.
Hallituksen toimikausi on neljä vuotta siten, että jokaisessa varsinaisessa sukukokouksessa neljä varsinaista
ja yksi varajäsen on erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, varainhoitajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa työvaliokunnan. Se voi myös nimetä toimikuntia
valmistelemaan tai hoitamaan määrättyjä yhdistyksen tehtäviä.
Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi voidaan asettaa sukuneuvosto, jolle varsinainen sukukokous vahvistaa
omat säännöt.

5 § Sukukokoukset
Sukukokouksia on kahdenlaisia, varsinaisia ja ylimääräisiä.
Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla hallituksen
määräämänä aikana ja paikassa.
Varsinaisessa sukukokouksessa:
− valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
− esitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimikaudelta,
− esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunnot,
− päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
− hyväksytään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan jäsenmaksujen
suuruus,
− päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista,
− valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle,
− valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja 12–15 jäsentä,
− valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
− käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.
Ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10-
osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä on vaatinut hallitukselle jättämässään kirjelmässä, jossa on
ilmoitettu ne asiat, jotka halutaan käsitellä. Ylimääräisessä sukukokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita
varten se on kutsuttu koolle.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätös tehdään, ellei
näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kanta.

3

Kutsu varsinaiseen sukukokoukseen on toimitettava kirjallisella ilmoituksella, joka on postitettava jäsenille
vähintään kolme (3) viikkoa ja ylimääräiseen sukukokoukseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

6 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä tai toinen
heistä yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

7 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan
vuoden maaliskuun 1. päivää. Heidän tulee ennen seuraavan huhtikuun 1. päivää suorittaa tehtävänsä ja
jättää tilintarkastuskertomuksensa hallituksen puheenjohtajalle.

8 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia sukukokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, joista toinen voi olla
ylimääräinen. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta. Päätöksen on saatava
taakseen kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen
jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Sääntöjen puhtaaksikirjoitus: 13.5.2013

bottom of page